Vaivorykštė 3 kl. Spalis
Spalis
Autoriai
s. vilutis, s. žukas, v. schoroškienė, d. kiseliova, a. kiseliovas, v. bačkiūtė, r. mikučionytė, l. zdanavičienė, d. pilibavičienė, j. vaišvilienė, b. banevičiūtė
Leidykla:
„Baltų lankų“ vadovėliai
Leidimo metai:
2016
Apimtis:
144 psl.
ISBN:
978-995-523-777-8
Vadovėlis „Vaivorykštė“ ir 3 klasėje tęsia ankstesnes tradicijas. Kaip ir 2 klasės vadovėlyje, kiekvienoje mėnesio knygoje integruojama aštuonių disciplinų – Pasaulio pažinimo, Gimtosios kalbos, Matematikos, Anglų kalbos, Dailės ir technologijų, Muzikos – pamokoms reikalinga medžiaga. Dalykus sieja mėnesio ir savaičių temos. Mėnesio pabaigoje siūloma įgyvendinti projektus, kurių metu mokiniai ne tik įtvirtins dalykines žinias, bet ir mokysis pritaikyti jas praktiškai.
Vadovėlio ugdymo turinys parengtas pagal Bendrąsias ugdymo programas. Integruojant mokomuosius dalykus, žinios atrenkamos ir dėstomos taip, kad pasaulis mokiniui skleistųsi kaip prasminga sąryšinga visuma. Visi mokomieji dalykai, net ir turėdami savitų uždavinių, siekia bendro tikslo – padeda įgyti vertybinių nuostatų, žinių, įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų prisitaikyti ir sėkmingai veikti greitai kintančioje aplinkoje.